menu Created with Sketch. times Created with Sketch.
search Created with Sketch.
user Created with Sketch.
cart Created with Sketch. 0 Varukorg
user Created with Sketch. Logga In
cart Created with Sketch. 0 Varukorg

Köpvillkor för Voky AB – Senast uppdaterat 28/06-2022
1 § Avtalets tillämplighet
Detta avtal gäller vid köp av Voky AB, 556815-9072, nedan kallat ”säljaren”.
Kunden är nedan kallad ”köparen”
Vokys allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Vokys
angivet datum och ersätter tidigare av Vokys publicerade försäljningsvillkor.
Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på webbsidan
och i övriga publikationer har webbsidan företräde.
2 § Pris och betalning
Priserna på voky.com uppdateras i realtid.
Priserna är angivna i svenska kronor och förutsätter att order läggs via e-shop samt att original
i korrekt format kommer säljaren tillhanda i samband med orderläggning. Moms och frakt
tillkommer.
Säljaren äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering.
Mellan säljaren och köparen gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.
Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer mot faktura som förfaller till
betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.
Vid försäljning mot faktura sker kreditprövning. Vid ej godkänd kreditprövning gäller
förskottsbetalning. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta med åtta (8) procentenheter
plus gällande referensränta från förfallodagen. Om betalning av fakturan inte sker i tid
debiteras även en påminnelse-avgift på 60 kr.
3 § Fraktkostnad
Fraktkostnad varierar beroende på orderstorlek och produkt som beställts. Säljaren äger rätt
att alltid debitera frakt enligt säljarens prislista om inget annat avtalats.
Vid större order med många leveransadresser bör köparen kontakta säljaren för offert på en
anpassad transportlösning. För leveranser utanför Sverige debiteras frakt enligt säljarens
prislista.
4 § Leveransvillkor
Säljaren ansvarar endast för att godset skickas från säljaren inom utsatt leveranstid, men
garanterar aldrig när godset är framme hos köparen. Garanterad leveransdag kan först
garanteras efter att köparen godkänt slutlig korrektur och/eller prov. Köparen åtar sig att
godkänna korrektur och/eller prov senast samma dygn som det skickats om inget annat
angetts. Dröjer köparen med godkännande över tidsfristen äger säljaren rätt att flytta fram
leveransdatum till nytt av säljaren angivet datum.
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Detta innebär att
köparen övertar det formella ansvaret för transporten efter att säljaren lastat godset på
fraktförarens bil. Eventuella reklamationer avseende fraktskador eller saknat gods ska därför
ställas av köparen direkt mot fraktföraren.
Orderbekräftelse är bindande och vid skillnader och/eller otydligheter mellan annan
korrespondens och orderbekräftelse ges orderbekräftelsen företräde. Det åligger köparen att
aktivt leta efter fel i orderbekräftelser, säljaren ansvarar inte för fel som köparen ej påkallat.
Upptäcker köparen felaktigheter i gällande orderbekräftelse ska köparen utan dröjsmål, senast
samma dygn som orderbekräftelsen skickats, påkalla detta för säljaren. Påkallar inte köparen
felet inom denna tidsfrist anses orderbekräftelsen accepterad till fullo.
Säljaren reserverar sig för kvantitetsavvikelser med +/- 20 % av beställd kvantitet. Köparen
åtar sig att betala för levererad kvantitet.
5 § Produkter
Säljaren reserverar sig för att avvikelse gällande utförande, färg och funktion kan förekomma
på produkter.
Säljaren äger rätt att använda samtliga, av säljaren framtagna produkter och skisser, som
referens vid marknadsföring och övrig försäljning.
6 § Korrektur
Säljaren lämnar inga garantier för att tryckfärger stämmer exakt överens med lämnat
korrektur och/eller orderbekräftelse. Säljaren äger rätt att avgöra om tryckfärgen är godkänd
eller ej. Måtten som anges i korrektur och orderbekräftelser är inte exakta och/eller skalenliga
och viss måttavvikelse kan därför förekomma.
Det åligger köparen att aktivt leta efter fel i korrektur, säljaren ansvarar inte för fel som
köparen ej påkallat. Köparen ansvarar för att samtliga färgkoder stämmer i korrekturen.
7 § Filer
Säljaren ansvarar inte för köparens filer eller grafiska material.
8 § Intrång i annans rätt
Det åligger köparen att själv undersöka om det grafiska materialet eller del därav gör intrång i
annan tillkommande rätt. Säljaren, som inte gjort närmare efterforskningar, har inte kännedom
om och åtar sig inte något ansvar för sådant intrång.
9 § Avbeställning
Lagd order är alltid bindande. Köparen kan ansöka om orderannullering där säljaren tar ett
beslut i det enskilda fallet om avbeställning ska godkännas. Vid godkänd avbeställning ska
köparen ersätta säljaren med 20 % av ordervärdet, dock minst 1000 kronor.

10 § Avhämtning av varor
Köparen kan hämta beställda varor hos säljaren om avtal slutits därom. Varorna förvaras hos
säljaren i tre månader från och med det datum som fakturan skickats till köparen. Har inte
köparen hämtat varorna inom tidsfristen äger säljaren rätt att slänga, ge bort eller sälja ej
uthämtade varor till annan kund.
11 § Leveransförsening vid avtalad sista dag för leverans – ”Deadlinedatum”
Om leveransen av ordern försenas beroende på orsaker hänförliga till säljaren är köparen
berättigad till förseningsvite för första hela förseningsveckan med 5 procent av ordervärdet.
Förseningsvite om 5 procent utgår för högst 1 förseningsvecka (”vitesperioden”). Har
leverans ej skett under vitesperioden har part rätt till en skälig tilläggstid för leverans. Under
sådan tilläggstid och intill dess ordern levereras är köparen berättigad till förseningsvite för
varje hel förseningsvecka med 2 procent av ordervärdet. Det sammanlagda förseningsvitet
kan maximalt uppgå till totalt 15 procent av ordervärdet oavsett förseningstid.
Om köparen kan påvisa en större skada än som täcks av förseningsvitet är köparen berättigad
till en sammanlagd ersättning upp till 20 procent av ordervärdet.
Förseningsvitet är avsett att fullt ut kompensera köparen för förlust som köparen åsamkats på
grund av leveransförsening. Vad som sägs ovan och i bestämmelsen om force majeure
reglerar uttömmande säljarens ansvar vid leveransförsening.
Förseningsvite utgår endast i de fall en särskild sista dag för leverans, ett så kallat
”deadlinedatum” har avtalats mellan parterna och angivits i orderbekräftelsen.
12 § Ansvar för fel
Föreligger fel i vara som säljaren ansvarar för, åtar sig säljaren att reparera varan, ersätta
varan eller helt eller delvis återbetala köpeskillingen. Det är upp till säljaren att avgöra vilken
åtgärd som blir aktuell i det enskilda fallet.
På säljarens begäran ska felaktig komponent eller del av varan sändas till säljaren för
reparation eller utbyte. För sådan reparerad eller utbytt komponent eller del svarar säljaren för
om detta kan ske utan anlitande av utomstående.
Vid fel i varan enligt 17-19 §§ Köplagen har köparen rätt att häva köpet endast om säljaren
medger detta.
Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på material som köparen tillhandahållit eller
konstruktion som föreskrivits eller specificerats av köparen. Säljarens ansvar omfattar inte
heller fel orsakade av omständigheter som inträffar efter det att risken för varan övergått på
köparen, såsom exempelvis ändring som genomförts utan säljarens skriftliga medgivande eller
normal förslitning och försämring. Säljaren frånskriver sig allt ansvar gällande produkter som
av köparen lämnats till säljaren för tryck eller förvaring eller produkter i övrigt som
tillhandahållits av köparen.
Immaterialrättsligt fel regleras i bestämmelsen om intrång i annans rätt.
Säljarens ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna
försäljningsvillkor.

13 § Reklamation och preskription
För att åberopa att vara är felaktig ska köparen reklamera till säljaren omgående, dock senast
8 dagar från leverans samt på begäran returnera varan.
Köparen ska ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer
reklamation efter 8 dagar förbehåller sig säljaren rätten att avgöra om felet ska
avhjälpas. Reklamerar inte köparen på sätt och inom tid som anges i första stycket förlorar
köparen rätten att göra anspråk på grund av felet.
Säljaren kommer inte att ta vidare ansvar för att ersätta transportskada, i enlighet med
gällande leveransvillkor.
14 § Produktskador
Köparen ansvarar för all skada på person eller egendom som orsakas av varan oavsett om
säljaren förfarit oaktsamt eller inte.
15 § Köparens kontraktsbrott
Köparen ska på alla sätt medverka till att säljaren kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.
Beror säljarens åtaganden på att köparen ska leverera visst material, ge korrektursvar eller på
annat sätt förse säljaren med information som krävs för leverans och köparen inte levererar
detta inom utsatt tid äger säljaren rätt att häva avtalet.
Om säljaren inte häver avtalet har säljaren istället rätt till skälig tilläggstid att leverera ordern.
Säljaren äger rätt att kräva betalning från köparen trots att leverans ej skett vid utgången av
tilläggstiden. När köparen levererat det material eller den information som krävs för säljarens
uppfyllande av sina åtaganden enligt avtalet har part rätt att kräva fullgörelse av avtalet.
Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta efter en räntesats som med 8 procentenheter
överstiger referensräntan enligt räntelagen. Säljaren har vid betalningsdröjsmål rätt till
ersättning utöver dröjsmålsränta endast om avtalet hävs av säljaren enligt bestämmelserna
nedan.
Säljaren har rätt att häva avtalet om köparen gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte
vidtar rättelse inom 10 dagar efter skriftligt påpekande. Med väsentligt avtalsbrott avses
avtalsbrott som har väsentlig betydelse för säljaren och köparen insåg eller borde ha insett
detta.
Hävs köpet har säljaren rätt till skadestånd för direkt förlust orsakat av köparens avtalsbrott.
Ersättning för indirekt förlust såsom utebliven vinst utgår endast om köparen förfarit grovt
oaktsamt.

16 § Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa
allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges
nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar
fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad,
brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av
större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan
befriande omständighet.
Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra
parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till ersättning för skador
som hade kunnat undvikas.
17 § Övriga villkor
Förutom vad som angivits i ovan försäljningsvillkor gäller den svenska Köplagen.
18 § Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och
undertecknade av parterna.
19 § Tvister
Tvister rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän svensk domstol
i Säljarens hemort.