menu Created with Sketch. times Created with Sketch.
search Created with Sketch.
user Created with Sketch.
cart Created with Sketch. 0 Varukorg
user Created with Sketch. Logga In
cart Created with Sketch. 0 Varukorg

                                                                                                                                           

Version 1.0 – senast rev 2023-06-29                                                                                                                                                    

Allmänna villkor
Voky AB

1.      Tillämplighet
1.1     Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) ska äga tillämplighet när en kund (nedan ”Kunden”) köper produkter från Voky AB (nedan ”Voky”), tillika vid offerter, beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning till sådant köp.
1.2  Kunden anses ha accepterat Villkoren genom en beställning hos Voky, förutsatt att Voky hänvisat till Villkoren, exempelvis genom att lägga en order via CASP (se definition nedan), beställning via webbshop, beställning via inköpsorder
eller genom annan överenskommelse.

1.3  Eventuella andra villkor som bifogas en beställning ska ej, utan särskild skriftlig överenskommelse, anses tillämpliga för köpet utan ska lämnas utan hänseende.

2.     Definitioner
2.1 Vid tillämpning av Villkoren ska följande begrepp ges nedan beskriven innebörd.

Avtalet: Det avtal ingånget mellan Voky och Kunden för vilket Villkoren är tillämpliga.
Befriande omständighet: Se punkt 21.1.
CASP: Customer And Supplier Portal: Vokys digitala portal för hantering av orders, information kring en order mer mera.
Konfidentiell Information: all information; teknisk, kommersiell eller annan information, oavsett om informationen tillhandahållits muntligen, skriftligen eller i annan form. Information ska anses vara konfidentiell även om detta inte särskilt har meddelats. Teknisk och kommersiell information, som kan anses inneha ett kommersiellt värde, ska alltid vara konfidentiell.
Korrektur: se punkt 7.
Korrektur Beställningsvara med förutbestämt utseende: Se punkt 8.1.1.
Kunden: Beställaren av Produkter.
Lagerföring Kundåtagande: se punkt 9.1.
Lagerföring Kund Äger: se punkt 9.1.
Orderbekräftelse: se punkt 4.2.
Part: Voky och Kunden, var och en för sig
Parterna: Voky och Kunden gemensamt.
Produkter/-na: Se punkt 3.1.
Utlåningsorder: Se punkt 6.3.
Villkoren: Dessa villkor.
Voky: Voky AB (556815-9072)


3.      Art och omfattning
3.1 Voky tillhandahåller present- och reklamartiklar, personlig skyddsutrustning, arbetskläder, tryckeritjänster, brodyrtillverkning samt tryck av profilprodukter och profilkläder (nedan ”Produkterna”).
3.2         Bilder på Produkter som Voky tillhandahåller Kunden eller som finns på Vokys webbplats utgör exempelbilder och Produkternas färg och utförande kan avvika från den verkliga nyanseringen och utförandet. Det åligger Kunden att säkerställa nyanser av färg, utförande och eventuell funktion genom att skaffa sig kännedom om de verkliga förhållandena, exempelvis genom att beställa varuprov av Produkten (se punkt 6), innan det att Kunden lägger en beställning.
Har Kunden inte beställt varuprov eller inte på annat sätt skaffa sig kännedom om de verkliga förhållandena, står Kunden risken för avvikelser i färg, utförande och eventuell funktion. Voky upplyser särskilt om att förhållande, såsom exempelvis, dock ej uteslutande till, färgnyanseringar kan skilja sig åt mellan olika material, olika bildskärmar eller mellan andra olika elektroniskt skapade bilder och det verkliga förhållandet.
3.3        Uppgifter i marknads-föringsmaterial, prislistor och annan produktinformation avseende en Produkt är bindande endast i den utsträckning offert eller Avtalet uttryckligen hänvisar till dem och uppgiften inte är en uppenbar felskrivning, ett tryckfel eller på annat sätt är uppenbart felaktig.
3.4       Såtillvida inte annat överenskommits mellan Parterna äger Voky rätt att nyttja Produkterna (såsom exempelvis, dock inte uteslutande till, bilder av Produkterna, skisser och andra beskrivningar eller referensexemplar) inom sin marknadsföring, såsom exempelvis referensprodukter eller motsvarande.


4.      Avtalsingående 
4.1         Offert från Voky är giltig endast i sin helhet.
Offert är giltig i 30 dagar från utfärdat datum om inget annat anges. Voky äger dock rätt att ändra priser för offererade Produkter, utan särskilt meddelande till Kunden, genom en ny eller uppdaterad offert. Offert är ej bindande.
4.2        Avtal, såtillvida Parterna inte skriftligen kommit överens om annat, ingås när i) Kunden lagt en beställning hos Voky ii) Kunden erhållit en bekräftelse från Voky samt ii) Kunden accepterar bekräftelsen (nedan i)-iii) ”Orderbekräftelse”).
4.3       Har Voky ändrat priser för Produkter och har Kunden inte accepterat bekräftelsen från Voky äger Voky rätt att skicka en ny bekräftelse med justerade priser, vilken Kunden har att acceptera och vilken äger företräde framför tidigare skickad bekräftelse. Vid fall att bekräftelse innehåller uppgifter som är felaktiga, att förutsättningar för beställningen förändrats eller brister och/eller det på annat sätt står klart att beställningen inte stämmer överens med vad Parterna avsett äger Voky rätt att återta och/eller ändra bekräftelsen innan dess Kunden accepterat den. Har Kunden hunnit accepterat bekräftelsen ska Voky dock äga rätt att häva Orderbekräftelsen inom 14 dagar från det att Kunden accepterat bekräftelsen.
4.4        Det åligger Kunden att kontrollera bekräftelsen. Upptäcker Kunden felaktigheter i bekräftelsen ska Kunden inte acceptera bekräftelsen. Accepterar Kunden bekräftelsen trots att den innehåller felaktigheter som Kunden upptäckt och/eller som Kunden bort upptäckt, gäller bekräftelsen, med Kundens godkännande, enligt sin lydelse.


5.      Kvantitativa avvikelser

5.1 För Avtal gällande köp av Produkt i större volymer (antal) äger Voky rätt att ändra omfattningen med + (plus) eller – (minus) 20 procent av angiven volym i Orderbekräftelsen för Produkten utan särskild överenskommelse med Kunden. Med större volymer avses köp av Produkt uppgående till minst etthundra (100) stycken av den specifika Produkten. Kunden är skylig att erlägga betalning för faktiskt levererad volym.

6.      Varuprov 

6.1         Om Kunden önskar säkerställa färg, utförande och eventuell funktion av en Produkt åligger det Kunden att efterfråga ett varuprov. Kostnad för varuprov, jämte eventuell kostnad för hantering och leverans är i enlighet med överenskommelse mellan Parterna.
För de Produkter som ska tillverkas särskilt till Kunden gäller vad som särskilt avtalats mellan Parterna avseende eventuella varuprov.
6.2        Har Kunden inte begärt varuprov för Produkter som särskilt tillverkas för Kunden står Kunden risken för avvikelser i färgnyansering, utförande och eventuell funktion från produktbilder.
6.3       För varuprov som avser Kundens önskan om att ta del av produkter för att säkerställa och/eller välja fabrikat, material eller annat hänförligt till en produkt erbjuder Voky möjlighet till lån av provexemplar (”Utlåningsorder”). Utlåningsorder sker efter förfrågan från Kunden och gäller enligt separat överenskommelse mellan Parterna. Voky äger rätt att, helt eller delvis, neka Kund Utlåningsorder. Vid fall att Voky godkänt Utlåningsorder gäller följande.
6.3.1        Kunden äger rätt att låna Utlåningsorder i högst trettio (30) dagar. Kunden bekostar retur av Utlåningsorder. Vid retur av Utlåningsorder ska följesedel, som följer med leverans av Utlåningsorder till Kunden, bifogas returen.
Utlåningsorder ska återsändas i oanvänt skick och med samtliga originaltillbehör
(märkning, kartong och dylikt). Vid fall att Utlåningsorder ej returneras i tid och/eller att Utlåningsorder ej återlämnas i förväntat skick, kommer Voky debitera Kunden för de produkter som ej returnerats och/eller för det slitage/nedsatt funktion/motsvarande som åsamkats produkt inom Utlåningsordern.


7.       Produkter särskilt tillverkade för Kunden
7.1         För Produkter som profileras åt Kunden (med exempelvis brodyr, tryck och/eller andra kundspecifika egenskaper) och/eller som särskilt tillverkas för Kunden gäller följande:
7.1.1       Efter Orderbekräftelse tar Voky fram ett förslag (i form av bild, illustration och/eller textbeskrivning) avseende design, brodyr, tryck och/eller andra kundspecifika egenskaper hos Produkten (nedan ”Korrektur”). Korrektur kan även upprättas i samband med att Voky skickar ut en bekräftelse till Kunden över Kundens beställning (enligt punkten 4.2) och Korrektur blir således en del av Orderbekräftelsen.
7.1.2     Det åligger Kunden att specificera krav, placering och eventuella andra önskemål till Voky innan och/eller under Vokys arbete med att ta fram Korrektur.
7.1.3     När Korrektur är upprättat skickas det till Kunden för Kundens genomgång. Det åligger Kunden att noga granska och återkoppla till Voky avseende eventuella justeringar som Kunden önskar. Det åligger även Kunden att säkerställa färg, utförande och eventuell funktion av en Produkt genom att beställa varuprov (se punkt 6) vid behov.
7.1.4     För av Kunden godkända provtryck (varuprov) och/eller Korrektur ansvarar Kunden för att uppgifter så som färg, specifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning med mera är korrekt. Eventuella fel i provtryck eller digitalt framtagna bilder ska Kunden skriftligen informera Voky om och Kunden ska således inte acceptera, utan avslå, förslag på Korrektur. Såvitt gäller placeringar av brodyr, tryck och/eller logo är Kunden införstådd med att placering kan variera från exemplar till exemplar för Produkter som innehar olika storlekar, såsom exempelvis dock ej uteslutande till kläder och andra produkter där det förekommer storleks-variatoner. Det är Voky som äger rätt att bestämma den precisa placeringen av brodyr, tryck och/eller logo på produkter som omfattas av storleksvariationer.
Såvitt gäller färgsättning är Kunden införstådd med att färger (avseende såväl tryckfärger, produktens färgsättning mer mera) kan variera beroende på bakgrundsfärg, bakgrundsfinish, produktens material och liknande egenskaper hos den specifika produkten. Vid av Kunden specificerade färgkoder är Kunden vidare införstådd med att nyanseringar/skiftningar inom närliggande färger ska accepteras vid fall att färgkoden förutsätter att färgen måste tas fram specifikt för ändamålet.
7.1.5    När Kunden godkänt Korrektur påbörjar Voky tillverkning av Produkterna för Kundens räkning.
7.1.6     För Produkter med bestämt leveransdatum åligger det Kunden att återkoppla och godkänna Korrektur inom av Voky kommunicerad tidsfrist för att bestämt leveransdatum fortsatt ska gälla. Om tidsfrist ej angivits gäller att Kunden ska hantera och godkänna Korrektur inom 24 timmar. Om Kunden inte godkänner Korrektur inom angiven tidsfrist äger Voky rätt att flytta fram leveransdatum i motsvarande mån som Kunden är sen med godkännande av Korrektur.
7.1.7     Vid fall att Kunden inte återkopplar till Voky och/eller inte godkänner Korrektur inom 30 arbetsdagar från det att Voky tillsänt Kunden Korrektur, kommer Voky fakturera Kunden för Produkterna som Korrekturen avser. Kunden har därefter tre (3) månader, från fakturadatum, på sig att återkoppla till Voky med besked kring Korrekturen, varvid Produkterna tillverkas och levereras till Kunden.
7.1.8     Vid fall att Kunden inte återkopplat till Voky inom i punkt 7.1.7 angiven tid kommer Voky leverera Produkterna utan profilering (design, brodyr, tryck och/eller andra kundspecifika egenskaper) till Kunden samt kreditera Kunden för kostanden för profilering. Finns det inga färdigproducerade Produkter att leverera till Kunden äger Voky i sådant fall ändock rätt till ersättning från Kunden för de kostnader Voky haft för framtagande av Produkterna efter Orderbekräftelsen. Voky äger även rätt till ersättning för det arbete, inkluderat administrativt arbete, som Voky lagt ner för Kundens räkning efter Orderbekräftelse.
7.1.9     Vid motstridigheter mellan Orderbekräftelse och Korrektur ska Korrektur äga företräde; dock om båda Parter är överens om att en uppgift i Orderbekräftelse ska äga företräde Korrektur gäller uppgiften i Orderbekräftelsen framför Korrektur. Voky upplyser om att olika benämningar på exempelvis färgsättning kan användas i olika led (Orderbekräftelse, Korrektur och/eller vad som följer i tillhörande information till Produkten). Vid fall att olika benämningar innehar samma betydelse anses olika benämningar inte utgöra en motstridighet.

8.         Produkter särskilt tillverkade för Kunden med förutbestämt utseende
8.1       Vid fall att Parterna kommer överens om en för Kunden specifik profilering (exempelvis brodyr, tryck och/eller andra kundspecifika egenskaper) av Produkt/-er innan det att beställning (enligt punkt 4.2) av Produkten/-erna lagts gäller följande istället för punkt 7:
8.1.1      En förutsättning är att Parterna kommit överens om det förutbestämda utseendet, vilket sker genom att Voky tar fram ett förslag (i form av bild, illustration och/eller textbeskrivning) avseende design, brodyr, tryck och/eller andra kundspecifika egenskaper hos Produkten/-erna som Kunden ska godkänna (nedan ”Korrektur Beställningsvaror med förutbestämd utseende”). Parterna kan även komma överens om att tidigare framtaget Korrektur för viss Produkt (efter Orderbekräftelse och arbete med Korrektur enligt punkt 7) framgent ska gälla såsom Korrektur Beställningsvaror med förutbestämd utseende.
8.1.2    Punkterna 7.1.2-7.1.4 och 7.1.9 tillämpas för framtagande av Korrektur Beställningsvaror med förutbestämt utseende i tillämpliga delar.
8.1.3    Önskar Kunden lägga en beställning (enligt punkt 4.2) av en Produkt som omfattas av Korrektur Beställningsvaror med förutbestämt utseende ska beställning innehålla hänvisning till framtagen Korrektur (vilket exempelvis kan ske via hänvisning till erhållet Kundsspecifikt artikelnummer, tidigare order och liknande). Beställningsvaror med förutbestämt utseende. Produktion av Produkten påbörjas när Orderbekräftelse föreligger.

9.        Tilläggstjänst – lagerföring

9.1       Voky erbjuder tjänst avseende lagerhållning av Produkter. Lagerhållning av Produkter sker antingen av de Produkter som Kunden köpt av Voky (nedan ”Lagerföring Kund Äger”) eller genom att Kunden lägger en Order av Produkter, vilka sedan lagerförs hos Voky och som Kunden erlägger betalning för först när Kunden avropar Produkten från lagret (nedan
” Lagerföring Kundåtagande”).
9.2 Vid fall att Kunden önskar köpa tjänst avseende lagerföring och Parterna kommit överens om sådan tilläggstjänst gäller följande:
9.2.1   Gemensamt för Lagerföring Kund Äger och Lagerföring Kundåtagande: I stället för leverans av Produkterna till Kunden (enligt punkterna 14-15) levereras Produkterna till Kundens lagerplats hos Voky.
Leverans anses ha skett när Produkterna ankommer till Kundens lagerplats.
9.2.2  Lagring av Produkter sker på Kundens risk och bekostnad. Voky ansvarar dock för skada uppkommen på Kundens Produkter under lagerhållningen hos Voky.
9.2.3 Lagerföring gäller för de Produkter som Parterna, vid var tid, kommit överens om ska omfattas av lagerföring (genom Lagerföring Kund Äger eller Lagerföring Kundåtagande) under Avtalet.
9.2.4 Såtillvida inte annat överenskommits mellan Parterna lagerför Voky Kundens Produkter från det att Produkterna levererats till lagret tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.
9.2.5 Överenskommelse om lagerföring upphör även att gälla vid fall att Kunden avropat samtliga av Kundens Produkter från lagret (och nya Produkter inte kommer fyllas på genom Order med tillägg om Lagerföring Kund Äger eller Lagerföring Kundåtagande) och vid fall att Avtalet upphör.
9.2.6 För Produkter som Kunden lagt en Order över med tillägg avseende lagerföring (genom Lagerföring Kund Äger eller Lagerföring Kundåtagande)
men som inte hunnit levereras till lagret innan det att överenskommelse om lagerföring upphör, skickas direkt till Kunden och ej till lagerplatsen. Föregående gäller även Produkter under produktion vid upphörande av lagerföring.
9.2.7  Kunden avropar Produkter, från tid till annan under tiden som lagerföring sker, genom att placera en avropsorder hos Voky. Avropsorder ska placeras i enlighet med överenskommelse mellan Parterna. Av avropsorder ska dock minst framgå antal Produkter som avropas samt vilka/vilken av Kundens Produkter som avropas (om flera olika produkter lagerförs).
9.2.8 Leverans vid avrop från Kunden av lagerförda Produkter sker i enlighet med punkt 14, såtillvida Parterna skriftligen inte kommit överens om annat.
9.2.9 Pris för lagerhållning av Kundens Produkter är, såtillvida Parterna skirflitgen inte kommit överens om annat, enligt var tids gällande prislista. Erläggande av betalning för lagerhållning sker enligt punkt 11.
9.2.10  Särskilda villkor Lagerföring Kund Äger:
Vid upphörande av överenskommelse gällande lagerföring kommer Voky i) om tillämpligt: leverera kvarvarande Produkter i lagret till Kunden på Kundens bekostnad samt ii) fakturera Kunden för lagerhållningen (om så ej redan gjorts)
9.2.11  Särskilda villkor Lagerföring Kundåtagande: Vid avrop och leverans av avropade Produkter från lagret ställer Voky ut faktura till Kunden för avropade Produkter (pris i enlighet med Order).
9.2.12    Vid upphörande av Lagerföring Kundåtagande gäller följande:
9.2.12.1      Voky äger i tillämpliga delar rätt att i) levererar kvarvarande Produkter i lagret till Kunden på Kundens bekostnad ii) fakturera Kunden för lagerhållningen samt ii) ställa ut faktura för betalning av kvarvarande Produkter (pris i enlighet med Order).
9.2.12.2     Vid fall att Kunden inte tar emot leverans av Produkterna lagerför Voky Produkterna till dess Kunden hämtar Produkterna eller tar emot leverans av Produkterna. Voky äger rätt till ersättning, i enlighet med vid var tid gällande prislista, för den lagerhållning som sker med stöd av denna punkt.

10.            Pris
10.1    Pris är i enlighet med Orderbekräftelse.
Såtillvida pris för Produkt och/eller övrig tjänst ej framgår av Orderbekräftelse är pris i enlighet med Vokys, vid var tid gällande, prislista.
10.2  Samtliga priser på Vokys webbplats, i offerter och/eller Orderbekräftelse är angivna exklusive moms, emballage, fraktkostnader, framtagande av design och/eller liknande tillkommande kostnader och/eller specifik hantering enligt Kundens önskemål och/eller andra tjänster, såtillvida Parterna inte skriftligen kommit överens om annat.
10.3  Vid försäljning mot faktura sker kreditprövning. Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning.
10.4  Såtillvida ej uttryckligen bekräftats av Voky, kan rabatter, kampanjer och/eller andra tillfälliga erbjudanden inte kombineras. Föregående gäller oavsett om rabatt, kampanj eller erbjudande är ställt specifikt till Kunden eller är allmänt ställt till Vokys kundkrets och/eller potentiella kunder.

11.        Erläggande av betalning

11.1    Såtillvida Parterna inte kommit överens om annat ska Kunden erlägga betalning i enlighet med av Voky utställd faktura. Betalning ska vara Voky tillhanda inom femton (15) dagar från fakturadatum.
11.2  Såtillvida förskottsbetalning ej tillämpas och såtillvida Parterna inte kommit överens om annat och/eller annat gäller i enlighet med Villkoren, ställs faktura ut tidigast i samband med att leverans av Produkter sker till Kunden. För övriga tjänster äger Voky rätt att fakturera när tjänsten är utförd och för tjänster av löpande karaktär äger Voky rätt att fakturera månadsvis. Fakturering av lagerföring (enligt punkten 9) sker i normalfallet årsvis i efterskott såtillvida inte månatlig debitering tillämpas.
11.3  Betalning skall erläggas i svenska kronor (SEK), såtillvida Parterna inte avtalat om annat. Vid erläggande av betalning i annan valuta än SEK äger Voky rätt till ersättning för eventuella valutaväxlingspåslag eller andra dylikt kostnader som uppkommer i samband med erläggande av betalning i annan valuta.
11.4  Om Kunden inte erlägger betalning i rätt tid äger Voky rätt att debitera påminnelseavgift, ersättning för inkassokostnad samt dröjsmålsränta i enlighet med Räntelagen (1975:635).
11.5 Voky äger rätt att hålla inne leverans av Produkter till Kunden och/eller stoppa arbete med Orderbekräftelse eller Korrektur om Kunden, oavsett eventuella tvister och/eller diskussioner mellan Parterna, inte har fullföljt sina betalningsåtaganden gentemot Voky. Föregående oavsett om betalningsåtagande följer den specifika leveransen av Produkter, den specifika Orderbekräftelsen eller Korrekturet eller annan leverans, Orderbekräftelse eller Korrektur.

12.         Ägarförbehåll
12.1    Produkten ska förbli Voky egendom till dess Kunden till fullo erlagt betalning.
12.2  Ägarförbehållet påverkar inte riskövergången i punkt 14.1.

13.        Avhämtning av Produkter
13.1 I stället för leverans av Produkter till Kunden (se punkterna 14-16) kan Parterna komma överens om att Kunden själv ska ombesörja hämtning av Produkterna hos Voky.
Det åligger Kunden att hämta Produkterna inom en (1) månader från och med det datum som fakturan skickats till Kunden. Har inte Kunden hämtat Produkterna inom tidsfristen,
förutsatt att förseningen med avhämtning inte beror på omständighet som omfattas av punkt 21 eller på Voky eller något förhållande på Voky sida, äger Voky rätt att slänga, ge bort eller sälja ej uthämtade Produkter. Kunden är full betalningsskyldig för ej uthämtade Produkter, med eventuellt avdrag för intäkter som kommit Voky tillhanda och med tillägg för det arbete Voky lagt ner på hanteringen med anledning av Kundens bristande uppfyllelse med avhämtning av Produkterna, även om Voky gjort sig av med Produkterna med stöd av denna punkt 13.

14.      Leverans
14.1    Leverans av Produkter sker EXW Gillbergagatan 40, Linköping, i enlighet med Incoterms 2020, såtillvida Parterna inte avtalat om annat.
14.2  Det åligger Kunden att vid mottagande av leverans omgående kontrollera leveransen och mottagna Produkter. Reklamation avseende skador, andra avvikelser såsom exempelvis kvantitativa avvikelser, att inte rätt produkt levererats,
eller andra anmärkningar som Kunden har ska ske omgående, dock senast inom åtta (8) arbetsdagar,
från det att Kunden mottog leveransen. Reklamation ska ske via av Voky, vid var tid gällande, tillhandahållet formulär för reklamationer. Formuläret återfinns på Vokys hemsida. För skador uppkomna under transport ska reklamation ske vid mottagandet direkt till transportören.
14.3  Såtillvida Parterna inte avtalat om bestämt leveransdatum (i Orderbekräftelse angivet ”deadlinedatum” är att likställa med bestämt leveransdatum) ska leverans ske med beaktande av det av Voky lämnade preliminära leveransintervallet. Preliminärt leveransintervall lämnas till Kunden först efter det att Orderbekräftelse ingåtts, och om Orderbekräftelse avser Produkter särskilt anpassade för Kunden; först efter att Kunden lämnat godkännande över Korrektur.
Preliminärt leveransintervall bestäms utifrån de aktuella omständigheterna för de Produkter som Orderbekräftelse avser och utifrån vad som är skäligt för de aktuella Produkterna.
Förlängning av preliminärt leveransintervall kan komma att ske om så är erforderligt på grund av omständigheter hos exempelvis,
dock ej uteslutande till, Vokys underleverantörer eller samarbetspartners. Voky underrättar i sådant fall Kunden om förlängningen med angivande av nytt preliminärt leveransintervall.
14.4  Vid fall att Parterna avtalat om ett bestämt leveransdatum för Orderbekräftelse ska leverans anses ha skett i rätt tid om Voky skickat produkterna enligt Orderbekräftelsen, från Voky till Kunden, en (1) arbetsdag innan bestämt leveransdatum. Se även punkten 7.1.6 avseende Kundens skyldighet att hantera Korrektur inom angiven tidsfrist för att bestämt leveransdatum ska gälla.
14.5  Leverans får, även utan Kundens godkännande, ske tidigare än bestämt leveransdatum, såtillvida Parterna inte skriftligen kommit överens om annat.

15.     Försening i leverans

15.1    Vid fall att Voky är försenad med leverans av Produkt till Kunden och om försening beror på omständighet som omfattas av punkt 21 eller på Kunden eller något förhållande på Kunden sida, förlängs leveranstiden utifrån vad som är skäligt beroende på omständigheterna för dröjsmålet.
15.2  Om försening i leverans överstiger 14 dagar och Produkt fortfarande inte har levererats, får Kunden skriftligen framställa krav på slutlig leverans inom en rimlig tidsperiod. Om Parterna har kommit överens om ett bestämt leveransdatum får tidsperioden inte understiga en tidsperiod om 25 % procent av längden på perioden från Orderbekräftelse (eller om tillämplig; Korrektur) till bestämt leveransdatum. Om Parterna inte har kommit överens om ett bestämt leveransdatum får tidsperioden inte understiga en tidsperiod mindre än 25% procent av längden på leveransintervallet (beräknat utifrån den lägsta tiden i leveransintervallet). Tidsperioden får dock aldrig understiga en (1) vecka.
Om Voky inte levererar inom framställd tidsperiod, och det inte beror på Kunden eller något förhållande på Kundens sida, får Kunden genom skriftligt meddelande till Voky häva köpet. Hävningen omfattar endast de Produkter som omfattas av förseningen inom aktuell Orderbekräftelse.
15.3  Om Kunden häver köpet i enlighet med punkt 15.2 äger Kunden inte rätt att göra andra påföljder gällande, såsom exempelvis skadestånd, utan Kunden äger enbart rätt att frånträda Orderbekräftelsen utan kompensation där för. Föregående begränsning äger ej tillämplighet vid fall att Voky förfarit grovt vårdslöst.


16.       Hinder i emottagande av leverans
16.1    Om Kunden befarar att mottagande av Produkterna vid avtalad leveranstidpunkt inte kommer kunna ske, ska Kunden utan dröjsmål skriftligen meddela Voky därom. Meddelandet skall innefatta skäl till varför hinder för emottagande föreligger och när Kunden kan tänkas ta emot leveransen.
16.2  Om Kunden underlåter att ta emot leverans vid leveranstidpunkten är Kunden ändock skyldig att erlägga betalning i enlighet med utställd faktura.
16.3  Vid Kundens underlåtenhet att ta emot leverans ska Voky åta sig att förvara Produkten. Förvaring sker på Kundens risk och bekostnad.
Lagerföring sker mot debitering i enlighet vid Vokys, vid var tid gällande, prislista för lagerföring. Voky ska även, efter anfordran från Kunden och på Kundens bekostnad, tillse att Produkten är försäkrad.
16.4  Voky får till Kunden skriftligen framställa krav på att Kunden ska ta emot leveransen inom en angiven tidsperiod. Om Kunden inte tar emot leveransen inom angiven tidperiod, och det inte beror på Voky eller något förhållande på Vokys sida, äger Voky rätt att, genom skriftligt meddelande till Kunden, häva köpet. Hävning omfattar de Produkter som omfattas av leveransen eller Orderbekräftelsen, utifrån Voky val. Voky har vid hävning rätt till ersättning motsvarande utebliven vinst för de Produkter som omfattades av leveransen eller Orderbekräftelsen jämte ersättning för nedlagt arbete samt kostnader Voky därtill åsamkas på grund av Kunden hinder i mottagande av leverans.


17.      Fel i varan

17.1    Voky är skyldig att, genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.
Om Voky ansvarar för fel ansvarar Voky även för skada på Produkten som felet orsakar. Voky ansvar omfattar inte fel som beror på av Kunden tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion.
17.2  Voky ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkten gått över på Kunden. Normalt slitage och/eller felaktig användning av Produkten omfattas ej av heller av felansvaret. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på Kunden. Voky svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.
17.3  Voky ansvar avser endast fel som visar sig inom tre (3) månader från den dag Produkten levererades.
17.4  Det åligger Kunden att omgående efter avlämnandet av Produkten undersöka den i
enlighet med god affärssed. För skador som tillfogats Produkten under leverans ska Kunden anmäla detta i vederbörlig ordning till fraktföraren.
17.5  Kunden ska skriftligen till Voky reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än två (2) veckor efter utgången av den ansvarstid som följer av punkt 17.3.
Reklamation ska ske via av Voky, vid var tid gällande, tillhandahållet formulär för reklamationer. Formuläret återfinns på Vokys hemsida. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig, jämte bilder på felen om lämpligt. Reklamerar Kunden inte skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar Kunden rätten att göra gällande anspråk på grund av felet. Finns det anledning att anta att felet kan medföra risk för skada ska reklamation ske genast. Om inte reklamation sker genast, förlorar Kunden rätten att göra gällande anspråk på grund av skada som uppstår på Produkten och som skulle ha undvikits om sådan reklamation hade skett.
17.6  Sedan Voky har mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 17.5, ska Voky avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Avhjälpande inom denna frist ska äga rum vid en sådan tidpunkt att Kundens verksamhet inte störs mer än nödvändigt. Voky ska själv bära kostnaderna för avhjälpandet.
17.7   Varje transport i samband med avhjälpande av fel ska ske på Vokys risk och bekostnad. Kunden ska följa Voky instruktioner om hur transporten ska utföras.
17.8  Reklamerar Kunden enligt punkt 17.5 och det visar sig inte föreligga något fel som Voky svarar för, har Voky rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat Voky. Ersättning debiteras i tillämplig mån i enlighet med Vokys, vid var tid gällande, prislista.
17.9  Uppfyller inte Voky inom skälig tid sina förpliktelser enligt punkt 17.6, får Kunden skriftligen ge Voky en slutlig frist för avhjälpande. Har inte Voky uppfyllt sina förpliktelser inom fristen får Kunden efter eget val:
a) på Voky risk och bekostnad utföra eller låta utföra nödvändiga åtgärder för att avhjälpa felet förutsatt att Kunden därvid förfar med omdöme, eller
b) kräva prisavdrag med högst 20 % av priset i Order-bekräftelsen.
17.10  Är felet väsentligt får Kunden istället för punkt 17.9 a)-b) ovan häva aktuell Orderbekräftelse genom skriftligt meddelande till Voky. Vid hävning äger Kunden även rätt till ersättning för den skada Kunden lider. Ersättning är dock begränsad till tio (10) % av priset för den aktuella Orderbekräftelsen.
17.11  Voky har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i denna punkt 7.

18.        Skada orsakad av produkten
18.1  Oaktat vad som framgår av övriga punkter i Villkoren, ska Voky ersätta och hålla Kunden skadelös för skador orsakade av en Produkt i enlighet med de skyldigheter som åligger Voky enligt var tids gällande produktansvarslag.


19.        Sekretess
19.1    Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information som erhålls från andra Parten med anledning av Avtalet, med undantag för Konfidentiell Information som den andra Parten skriftligen medger får utlämnas eller Konfidentiell Information som utlämnas till följd av tvingande bestämmelser i lag eller på grund av myndighetsbeslut.
19.2  Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och övriga berörda hos Part inte till utomstående vidarebefordrar Konfidentiell Information.
19.3  Part ska på betryggande sätt hantera Konfidentiell Information och databärande media.
19.4  Sekretessåtagandet omfattar inte information som innan avlämnandet av informationen var känd för mottagande Part eller information som är eller blir allmänt tillgänglig på annat sätt än genom brott mot Villkoren.
19.5 Sekretessåtagandet enligt ovan ska förbli giltig utan begräsning i tid.
 
20.         Immateriella rättigheter
20.1 Kunden ger i och med Avtalet Voky rätten att hantera och/eller reproducera det för beställningen aktuella varumärket och/eller design och/eller upphovsrättsliga materialet i syfte att fullfölja Voky åtagande under Avtalet och/eller Villkoren.
20.2 Kunden skall hålla Voky fri från all skada som Voky åsamkas på grund av skadeståndsanspråk från tredje man som kan härledas till immateriella rättigheter innefattande i beställning från Kunden. Föregående gäller under förutsättning att Voky agerat i enlighet med Villkoren.

21.        Force majeure
21.1    Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, krig, epidemi, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.
21.2  Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till ersättning för skador som hade kunnat undvikas.
21.3  Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har Part rätt att häva Avtalet om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än sex (6) månader.

22.        Avbeställning, retur och byte
22.1     Såtillvida Parterna inte avtalat om annat, accepteras inte några returer eller byten. Kunden äger inte heller rätt att avbeställa Orderbekräftelse, såtillvida inte annat särskilt avtalats mellan Parterna. 


23.        Personuppgiftshantering (GDPR)

23.1    För att kunna fullgöra Avtalet kan Voky komma att hantera personuppgifter som härrör från Kunden såsom namn, e-postadress, titel, telefonnummer till kontaktpersoner hos Kunden. Insamlingen sker främst från Kunden. Därtill kan Voky komma att behandla personuppgifter som härrör från tredje part, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Föregående innebärandes att det kan uppstå behov mellan Parterna att dela personuppgifter om kontaktpersoner hos Kunden såsom exempelvis Kundens kunder, samarbetspartners och leverantörer. Voky hanterar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning.
23.2  Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att fullgöra Avtalet och att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Voky såsom exempelvis bokföringsskyldighet. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna är fullgörande av avtal och fullgörande av rättslig förpliktelse.
23.3  Personuppgifter kan komma att överföras till tredje part och/eller andra mottagare då det är nödvändigt för uppfyllande av Avtalet och/eller att fullgöra Voky avtal gentemot sin beställare och/eller i syfte att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Voky. Tredje part och/eller andra mottagare kan exempelvis vara transportföretag, myndighet eller organ för kontroll av certifiering, extern bokföringsresurs och IT-leverantör.
23.4  Personuppgifterna lagras under avtalstiden samt för tid efter att Avtalet har upphört intill dess parterna inte längre har något krav på varandra. Vissa personuppgifter kan lagras under längre tid för att tillgodose Voky rättsliga förpliktelser. Vid avslut av Avtalet åtar sig Kunden att, vad gäller personuppgifter som Kunden mottagit från Voky och som härrör från tredje part, radera eller återlämna dessa till Voky enligt vad denne då föreskriver. Detta inkluderar ett åtagande av Kunden att radera befintliga kopior och att tillse att återskapande av personuppgifter inte är möjlig. Kunden ska oavsett det föregående ha rätt att fortsatt behandla personuppgifter som krävs för dennes uppfyllande av tvingande tillämplig rätt.
23.5  De registrerade har i enlighet med artikel 15-22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 rätt att utöva sina rättigheter, inklusive men inte begränsat till rätten till utdrag, rättelse och radering av personuppgifter, gentemot respektive Part i egenskap av personuppgiftsansvarig.
23.6  För det fall den registrerade har klagomål på behandlingen av personuppgifterna kan den registrerade vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är svensk tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor.
23.7   Part ska utan onödigt dröjsmål meddela den andra Parten om ärenden gällande utövande av registrerades rättigheter som berör den andra Parten och Parterna ska, såvida det inte är omöjligt eller medför oproportionerlig stor ansträngning, aktivt verka för att stödja den andra Parten i uppfyllanden att registrerades rättighet.
23.8  Kunden ska begränsa tillgången till de av Voky mottagna personuppgifterna, och ska säkerställa att alla personer som Kunden i sin egen organisation bereder behörighet att behandla personuppgifterna, omfattas av sekretessåtagande enligt lag eller personligt undertecknad förbindelse, och att dessa personer är informerade om hur behandling av personuppgifter får ske. Det åligger Kunden att informera sina anställda om den hantering av dess personuppgifter som sker hos Voky i enlighet med denna punkt (personuppgifter).
23.9  För behandling av personuppgifter under Avtalet har Parterna vidtagit organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att hålla en lämplig säkerhetsnivå och har interna rutiner och riktlinjer för hantering av personuppgifter och upptäckande av incidenter. Parterna har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder i syfte att hålla en lämplig säkerhetsnivå och har för detta ändamål vidtagit tekniska åtgärder såsom brandväggar, kontroll av åtkomst, verktyg för att upptäcka intrång, och skydd av data.
23.10   Vid fall att registrerad, tredje part eller tillsynsmyndighet ställer krav mot endera Part gällande behandlingen under Avtalet, ansvarar respektive Part enskilt för skada och/eller kostnader därav. Föregående gäller dock ej vid fall att Part förfarit grovt vårdslöst.
23.11      Kunden ska hålla Voky skadelös för all skada Voky åsamkas genom Kundens brott mot denna punkt (personuppgifter).
23.12  Personuppgiftsansvarig är Voky AB. Voky företräds av Adam Zollner, VD. För kontakt angående personuppgifts-hantering maila till e-post gdpr@voky.com.

24           Avtalsbrott och hävning
24.1    Bryter Part mot Villkoren och/eller Avtalet, och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för motparten, äger Parten rätt till ersättning från motparten motsvarande den skada Part lider. Part äger även rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om motparten bryter mot en bestämmelse i Villkoren och/eller Avtalet och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och motparten inte företar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig uppmaning från Parten.
Voky ansvar för skada är begränsat till direkta skador och med en beloppsmässig begräsning uppgående till ett (1) prisbasbelopp. Föregående ansvarsbegräsning gäller dock ej vid fall att Voky förfarit grovt vårdslöst.
24.2  Såsom avtalsbrott av väsentlig betydelse skall alltid avses, dock ej begränsat till:
-       Brott mot sekretess,
-       Kundens underlåtenhet att utge ersättning för klar och förfallen fordran.  
23.3  Part äger rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan, genom skriftligt meddelande till motparten, om;
i)       Part begår ett avtalsbrott och inte företar rättelse inom 30 dagar efter skriftligt meddelande om rättelse från motparten,
ii)      Part inte kan betala sina skulder, begärs i konkurs, företar företagsrekonstruktion, självmant påbörjar likvidation eller hamnar i liknande situation där Partens ekonomiska förutsättningar inte medför en godtagbar säkerhet för Partens full-
görelse av Villkoren.
24.4  De rättigheter och skyldigheter som ålagts Part innan hävning aktualiseras i enlighet med punkt 24.3 påverkas inte av hävningen utan förblir gällande.

25.         Meddelanden
25.1    Meddelanden under Avtalet ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parterna i Avtalet angivna, registrerade eller senare ändrade adresser.
10.2  Ett meddelande ska anses ha kommit motparten tillhanda:
i)       om avlämnat med bud: vid överlämnandet,
ii)     om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran,
iii)    om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.


26.         Rubriker
26.1     Indelningen av Villkoren och/eller Avtalet i separata klausuler och åsättande av rubriker ska inte påverka tolkningen av Villkoren och/eller Avtalet.


27.         Överlåtelse 
27.1    Part äger ej rätt att överlåta Avtalet för utan den andra partens skriftliga godkännande.

28.         Ändringar
28.1    Ändringar av och tillägg till Villkoren och/eller Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och godkända och/eller undertecknade av Parterna.
 
29          Överlevande av villkor
29.1    Oavsett en uppsägning eller upphörande av Avtalet, ska klausuler som är avsedda att gälla fortsätta gälla i den mån som framgår av klausulen.

30.         Fullständig reglering
30.1    Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet med bilagor.

31.        Avstående av rättighet
31.1    En Parts avstående av någon av dess rättigheter under Villkoren och/eller Avtalet måste vara skriftligen och vederbörligen verkställt av relevant Part. Inget ensamt avstående av en rättighet eller påföljd under Villkoren och/eller Avtalet ska förhindra annat eller fortsatt användande av sådan eller annan rättighet eller påföljd.

32.         Bestämmelses ogiltighet
32.1   Skulle någon bestämmelse i Villkoren och/eller Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren och/eller Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, ska skälig jämkning av Avtalet ske.

33.          Tillämplig lag och tvist
33.1    Avtalet och Villkoren ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag.
33.2    Varje tvist, oenighet eller anspråk som härrör ur eller uppstår i samband med Avtalet eller Villkoren, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet härav, ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Linköpings tingsrätt som första instans.